Quy trình kỹ thuật trồng lúa chịu mặn tại Quảng Nam

Các biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa trên đất nhiệm mặn trong quy trình đã được đúc rút từ kết quả nghiên cứu có hệ thống của đề tài nên có khẳ năng ứng dụng cao và có hiệu quả đối với sản xuất trên các vùng trồng lúa bị nhiễm mặn.

Phương thức cấy, gieo sạ phù hợp với diễn biến mặm theo mùa và thời vụ trồng có khả năng né được ảnh hưởng của mặn vào giai đoạn mẫn cảm nhất với mặn của cây lúa (giai đoạn cây con và giai đoạn trổ) nên giảm được rủi ro đến năng suất. Bón kali đã làm tăng khả năng chịu mặn của cây lúa.

Description

c tiêu chí Nội dung cụ thể
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản – Canh tác lúa trên đất mặn giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa ở những vùng khó khăn (vùng nhiễm mặn), góp phần bảo đảm an ninh lương thực vùng và sinh kế ổn định cho người dân trong điều kiện biến đổi khí hậu.

– Sử dụng giống OM8104 và MNR3 có khả năng chịu mặn tốt (> 8,0 dS/m).

– Thời vụ trồng: vụ Đông Xuân là từ 30/12 đến 20/01 và vụ Hè Thu là từ 30/5 đến 10/06

– Lượng phân bón (cho 1 ha): 8 tấn phân chuồng/2 tấn phân HCVS + 100 kg N + 60 kg P2O5/ha + 30- 60 kg K2O

– Mật độ cấy, áp dụng cho vụ Hè Thu: 50 khóm/m2, khoảng cách 20 cm x 10 cm. Mật độ gieo, chỉ áp dụng tốt cho vụ Đông Xuân, sạ hàng 80 – 100 kg/ha (4 – 5kg/sào) và sạ lan 120 – 140 kg/ha (6 – 7kg/sào).

Ưu điểm nổi bật Các biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa trên đất nhiệm mặn trong quy trình đã được đúc rút từ kết quả nghiên cứu có hệ thống của đề tài nên có khẳ năng ứng dụng cao và có hiệu quả đối với sản xuất trên các vùng trồng lúa bị nhiễm mặn.

Phương thức cấy, gieo sạ phù hợp với diễn biến mặm theo mùa và thời vụ trồng có khả năng né được ảnh hưởng của mặn vào giai đoạn mẫn cảm nhất với mặn của cây lúa (giai đoạn cây con và giai đoạn trổ) nên giảm được rủi ro đến năng suất. Bón kali đã làm tăng khả năng chịu mặn của cây lúa.

Khả năng áp dụng Áp dụng cho các vùng trồng lúa bị nhiễm mặn ở Quảng Nam và các vùng trồng lúa có mức độ nhiễm mặn và điều kiện sinh thái tương tự.
Hướng hợp tác Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan như phòng NN, trung tâm khuyến nông, Sở NN & PTNT …… để  chuyển giao quy trình kỹ thuật.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình kỹ thuật trồng lúa chịu mặn tại Quảng Nam”