Uncategorized

Kết quả NCKH

TT Tên Nhiệm vụ/Chương trình/Dự án/Đề tài …. Thuộc nhiệm vụ cấp (Ghi cụ thể địa chỉ) Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc I. Bộ Khoa học&Công nghệ 1 Khai thác và phát triển nguồn gen cây  Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees)  ở miền Trung và Tây nguyên Bộ Khoa học&Công nghệ 09/2016 8/2020 2 Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra Zư và A Ri tại Thừa Thiên Huế Bộ Khoa học&Công nghệ 06/2018 05/2021 3 Khai thác và phát triển nguồn gen cây…

Read More